ЗА НАС
ПРЕТХОДНИ ИЗВЕСТУВАЊА ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КУПУВАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ КОНТАКТ КУПИ Е-ПОЛИСА
ВИД НА ОБЈЕКТ ШТО ГО ОСИГУРУВАТЕ


ПОВРШИНА НА ОБЈЕКТОТ
m2
Осигуруваме површина не поголема од 510 метри квадратни

ГОДИНА НА ИЗГРАДБА
Внесете година не постара од 1964

ОДБЕРЕТЕ ГО ВАШИОТ ПАКЕТ НА ПОКРИТИЈА

ОСИГУРЕНИ РИЗИЦИ ШТО ОСИГУРУВАТЕ СТАНДАРД КОМФОР МЕГА
Пожар
Гром
Експлозија
Луња и град
Излевање на вода
од инсталации
Паѓање на летала
Манифестации
и демонстрации
Градежен објект 400 еур по м2 400 еур по м2 400 еур по м2
Предмети во домаќинството (како процент од вредност на градежниот објект) 30% 30% 30%
Трошоци за нужно сместување 46.125 ден 73.800 ден 123.000 ден
Трошоци за нови документи за лица - 3.000 ден 3.000 ден
Трошоци за нови клучеви - 3.000 ден 3.000 ден
Домашни миленици - - 18.000 ден
Трошоци за нови документи за миленици - - 1.000 ден
Нужно сместување на миленици - - 3.000 ден
Провална кражба
и разбојништво
Предмети во домаќинството 61.500 ден 184.500 ден 399.750 ден
Трошоци за нови документи за лица - 3.000 ден 3.000 ден
Трошоци за нови документи за миленици - - 1.000 ден
Трошоци за нови клучеви - 3.000 ден 3.000 ден
Домашни миленици - - 18.000 ден
Кршење стакло Кршење стакло - 4.000 ден 4.000 ден
Одговорност Одговорност кон трети лица 92.250 ден 184.500 ден 307.500 ден
Осигурување на членови
на семејство
Смрт - 150.000 ден 200.000 ден
Делумен инвалидитет - 250.000 ден 300.000 ден
Целосен (траен) инвалидитет 100% - 400.000 ден 600.000 ден
Тршоци за лекување - 15.000 ден 20.000 ден
Патничко осигурување ОПТИМУМ Патничко осигурување (10 дена во период од 1 година) - за 2 лица за 4 лица


ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

1 година 3 години 5 години
Годишна премија
2081 денари
Годишна премија
1664 денари
Годишна премија
1248 денари


ПОЧЕТОК НА ОСИГУРУВАЊЕТО
ВАУЧЕР
Внесете го кодот од вашиот ваучер за поволности во цената


ПРЕМИЈА ЗА НАПЛАТА: 1872 денари
0 ден.
209 ден.
1872 ден.
Потврдувам дека сум запознаен и во целост ги прифаќам:
1
Известувањето за договарачот на осигурување
2
општи услови за осигурување на имот и посебни услови за комбинирано осигурување на домаќинства - доми комплет
КОНТАКТ
ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. СКОПЈЕ
Пиринска 23, 1000 Скопје
Тел. (2)32 89 301
Факс. (2)32 31 625
Работно време: 08-16ч.
eurolink@eurolink.com.mk
ЕУРОЛИНК24
(02)/ 15 888, 32 89 399
Работно време: 00-24ч.
eurolink24@eurolink.com.mk
A
A
ПОСТАВИ ПРАШАЊЕ
Доколку имате прашање поврзано
со полисата испратете го
ЗА НАС
За нас....
КОНТАКТ
Контакт.....
Најава
Вашата сесија е истечена.
Почеток